ALGEMENE VOORWAARDEN

Betaling & inschrijving

De kosten voor de training dient vooraf betaald te worden. Je ontvangt hiervoor een factuur. Het deelnamebedrag kun je overmaken naar NL24 INGB 07 58 56 61 66 t.n.v. M.A. van den Hoek te Woerden o.v.v. naam, training en de datum. Pas na ontvangst van de betaling is je inschrijving definitief en is je plek in de training verzekerd. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op deelname.

Annulering

Annulering kan schriftelijk of per email. Bij annulering:

  • Tot 3 weken voor aanvang van de training, worden geen kosten in rekening gebracht.
  • Tussen 3 weken en 1 week voor aanvang, brengen we 50% van de kosten (van de training of workshop) in rekening.
  • Binnen 1 week voor aanvang is het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Je kunt je, na overleg, wel door iemand anders laten vervangen.

Creëer Impact heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden de training of workshop te annuleren. In geval van annulering door Creëer Impact ontvang je het gehele deelnamebedrag terug.

Als de deelnemer zelf de training tussentijds beëindigd of onderbreekt, dan is restitutie van cursusgeld niet mogelijk.

Absentie

Bij absentie kan geen aanspraak worden gemaakt op vervangende lestijd of restitutie.

Algemene bepalingen

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Copyright 

Het copyright en eigendomsrecht van alle communicatie-uitingen van Creeer Impact ligt bij Creeer Impact. Het is dan ook niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming vooraf, gegevens uit enig materiaal te publiceren en/of vermenigvuldigen, op welke wijze dan ook.

Aan de inhoud van een brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Het auteursrecht van de door Creëer Impact uitgevoerde programma’s berust bij Creeer Impact, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Het vastleggen op foto, video, ander beeld- of geluidsdragers van de door Creeer Impact uitgevoerde training of workshop is niet toegestaan, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

Klachten

Wanneer activiteiten niet verlopen overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, dan wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doet bij Creëer Impact zodat Creëer Impact een passende oplossing kan treffen. Als het issue niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na datum bij Creëer Impact per email worden ingediend. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en binnen 4 weken afgehandeld.

Aanvullende voorwaarden voor organisaties

Offertes

Op verzoek van een organisatie of op eigen initiatief brengt Juno een offerte uit voor een coaching traject, training of andere activiteit. Offertes zijn vrijblijvend en gedurende 30 dagen geldig. De overeenkomst tussen beide partijen komt tot stand door een schriftelijke bevestiging. 

Contractduur en opzegging

De overeenkomst tussen beide partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. 

Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen. 

Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 3 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden. Bij annulering of wijziging korter dan 3 weken dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed. De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

Betaling

Opdrachtgever ontvangt een factuur en dient te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien tijdige betaling  achterwege blijft, is Juno gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Juno steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Juno alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 113,- euro.

Wijziging van de overeenkomst

Indien beide partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Juno zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, zal Creëer Impact de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.